Általános Szállítási Feltételek

   

Általános Szállítási Feltételek

1. Kizárólagos érvényesség

Az alábbi általános szállítási feltételek vonatkoznak a Fest Plast Kft. (a továbbiakban Eladó) valamennyi polietilén, polipropilén bázisú mesterkeverék illetve kompaund gyártása és értékesítése kapcsán kötött szerződésre. Más feltételek vagy a Vevő kikötései csak az Eladó írásos elfogadásával válnak érvényessé. Ha az adott Vevővel kötött úgynevezett keretszerződésben (éves szállítási szerződésben), vagy egyedi szerződésben foglaltak, és az általános szállítási feltételek nem egyeznek meg mindenben, akkor a keretszerződésben, vagy az egyedi szerződésben rögzítetteknek megfelelően kell eljárni.

2. Szállítási szerződések megkötése és teljesítése

Megkötött szerződésnek az tekinthető, ha a Felek az erre vonatkozó és az Eladó által készített rendelés-visszaigazolást az Eladóhoz visszajuttatták. A visszaküldés 3 munkanapon túli elmulasztása a visszaigazolásban feltüntetett feltételek elfogadásának minősül. Teljesítésnél termékenként ± 10 % mennyiségi eltérés megengedett. Amennyiben a Vevő az általa megrendelt árut nem veszi át a rendelésigazolásban feltüntetett időpontban, vagy legkésőbb az azt követő 8 napon belül, az eladó jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Vevő pedig köteles a megrendelt és visszaigazolt áru értékét alapul véve 20% meghiúsulási kötbért fizetni.

3. Szállítási feltételek

A konkrét ügylet teljesítési helye a rendelés-visszaigazolásban rögzített. Vevőfuvar esetén a Vevő köteles a szállítás előtt jelezni, hogy árut akar elszállítani az Eladótól. Vevőfuvar esetén az Eladó nem köteles megvizsgálni a Vevő szállítójárművének előírásszerű tisztaságát, alkalmasságát és befogadóképességét, ezekért a Vevő a felelős.

A megrendelt áruk szállítási egysége: a zsák (25 kg) ettől az eladó csak egyedi termékekben (4.2 ) térhet el.

Standard termékekből értékesítünk 1 kg-os és 5 kg-os kiszerelésben is, ezen kiszerelések egyedi árral kerülnek értékesítésre.

4. Árak

4.1 Standard termékek (széria termékek)
A standard termékek ára az Eladó által kibocsátott, érvényben lévő árjegyzékben szereplő ár. Ezek az árak az Eladó telephelyén történő áruátvétel feltételei mellett érvényesek. Az Eladó az árjegyzékben szereplő árakból a Vevővel kötött külön megállapodásban és/vagy a kiadott engedmény-rendszerben foglaltak szerint árengedményt adhat. Az Eladó jogosult az árakat változtatásra, de a megrendelés visszaigazolásakor erre köteles a vevő figyelmét felhívni., ilyen esetben a rendelés csak a vevő elfogadó nyilatkozata esetén érvényes.

4.2 Egyedi termékek (nem széria termékek, rendszer- és projekttermékek)
Egyedi termékek a Vevő igényeinek megfelelően egyedileg elkészített vagy részére egyedileg megrendelt termékek.

Az Eladó az egyedi termékek árát külön ajánlatkérés alapján – kizárólag a Vevő specifikus igényei szerint meghatározott termékekre vonatkozóan – küldi meg a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a visszaigazolás dátumát követő 3 munkanapon belül, a konkrét árak ismeretében megrendelését nem módosítja, illetve azt részben vagy egészben nem vonja vissza, az árakat elfogadottnak kell tekinteni és a megrendelést az Eladó teljesíti.

4.3 Hosszú távú szerződések
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel kötött hosszabb távú (például: negyedéves, vagy az azt meghaladó) ármegállapodást – az alapanyagár, a devizaárfolyamok, egyéb járulékos költségek változása esetén – indoklással módosítsa. Amennyiben az Eladó a fentiek szerint árait módosítja, az esetben az új árak életbelépését megelőzően 8 nappal erről írásban köteles a Vevőt értesíteni. Amennyiben a Vevő az árakat nem fogadja el, akkor az Eladó az új árak életbelépésekor jogosult a szállítási megállapodást felmondani. Az új árak életbelépéséről szóló értesítésig megadott rendeléseket az Eladó a régi árak szerint teljesíti. A Vevő jelen pont szerinti felmondása esetén az Eladó sem kötbérre, sem kártérítésre nem tarthat igényt.

4.4 Kismennyiségi, színbeállítási felárak
Az eladó jogosult a 1 és 5 kg-os csomagolási egység esetén egyedi árat alkalmazni.

Az eladó jogosult a 100 kg alatti tételekre kismennyiségi felárat felszámítani az alábbiak szerint:

25 kg-ig + 50 %

felár 26-99 kg között + 25 % felár

Az eladó egyedi termékek ( új színek ) beállítása estén jogosult a színbeállítás költségét felszámítani. Minimum 300 kg egyszeri első megrendelése esetén a színbeállítás ingyenes. Eladó a színbeállítás költségének felszámításától egyedileg eltekinthet.

5. Fizetési feltételek

A konkrét ügylet fizetési feltételei a rendelés-visszaigazolásban vagy a számlában vannak rögzítve. A számla esedékessége mindig a teljesítés dátumától értendő. A számla kiegyenlítése csak akkor tekintendő teljesítettnek, ha az áru ellenértéke (belföldi értékesítés esetén: az általános forgalmi adóval együtt) a számlán megadott bankszámlára befolyt. Ha a Vevő a számlát határidőre nem fizeti ki, akkor az Eladó a további áruszállításokat leállíthatja, felfüggesztheti anélkül, hogy köteles lenne kártérítést fizetni. A késedelmes fizetés esetén az Eladónak jogában áll a Ptk. 301/A. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámolni a Vevő felé. A késedelmi kamat összegét 365 napos év figyelembevételével a ténylegesen eltelt napok alapján számítja ki az Eladó. A Vevő nem jogosult az áru ellenértékének visszatartására, kivétel külön megegyezés esetén. A kiszámlázott összeget a Vevőnek teljesen ki kell fizetni levonás és visszautalás nélkül. A Vevőt terhel minden bankköltség, kivéve az Eladó bankjának költségeit. Amennyiben a Vevő ellen a megrendelés visszaigazolását követően jogerős csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, az Eladó jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni, egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelni, vagy ennek hiányában minden kártérítési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállni. Kárveszély átszállása: INCOTERMS 2000 szerint.

6. Szavatosság

Az Eladó szavatosságot vállal arra, hogy az áru megfelel a hatályban lévő specifikációnak, a minőségi adatlapban rögzített paramétereknek. Az Eladó termékeinek minőségét a gyártást követő fél évig szavatolja, amennyiben a Vevő a termék csomagolásán elhelyezett tárolási előírásoknak megfelelően fedett, száraz, fénytől védett helyen tárolja. Kivételt képeznek azok a termékek, melyekre a Fest Plast Kft. hosszabb idejű szavatosságot vállal.

7. Reklamáció

7.1 Mennyiségi reklamáció:
Mennyiségi reklamációt csak az azt kellően alátámasztó jegyzőkönyv csatolásával lehet legkésőbb az áru átvételétől számított 8 napon belül bejelenteni. A Vevő köteles a mennyiségi kifogást megalapozó bizonyítékokat beszerezni, illetve megjelölni és csatolni a reklamációhoz (valamint hivatkozni a szállítás dátuma, mennyiség, szállítólevél-, sarzsszám, számla száma).

7.2 Minőségi reklamáció:
A Vevő a leszállított áru minőségének vizsgálatát köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Az észlelt minőségi hibát pontosan részletezve (szállítás dátuma, mennyiség, szállítólevél-, sarzsszám, számla száma, a minőségi hiba pontos megjelölése) írásban köteles a Vevő haladéktalanul, a reklamáció megalapozottságát bizonyító okmányok egyidejű csatolásával bejelenteni. Ha az áru átvétele és a reklamáció bejelentése között a 6. pontban vállalt garanciánál hosszabb időszak telik el, a Vevő szavatossági jogait nem érvényesítheti az Eladóval szemben. Amennyiben a Vevő a minőségi vizsgálat elvégzésével, illetőleg minőségi kifogása érvényesítésével késlekedik, úgy ennek következményeit viselni köteles. Az Eladó köteles az írásos reklamáció bejelentés kézhezvétele után három munkanapon belül a kivizsgálás érdekében intézkedni. A minőségi reklamáció helyszíni kivizsgálásához a Vevő köteles lehetőséget biztosítani az Eladó szakemberei számára, és köteles abban együttműködni. Az Eladó a jogos és igazolt reklamációkat a felek eseti megállapodása szerint rendezi. Jogos reklamáció esetén az Eladónak jogában áll a reklamációhoz tartozó számla összegét részben vagy egészben jóváírni a reklamált áru visszaszolgáltatása, illetve a végleges megállapodás után. A Vevő az általa hibásnak minősített árut az Eladóhoz csak ez utóbbi írásbeli hozzájárulása alapján küldheti vissza. Egyik felet sem terheli felelősség indirekt vagy következményes károkért. Az Eladó nem vállal felelősséget a termékek nem megfelelő tárolásából származó károkért, továbbá a Vevő által szervezett fuvarozás esetén az anyag, vásárolt termék nem megfelelő fuvarozásából eredő károkért. Sem a mennyiségi, sem a minőségi reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt a számla ki nem egyenlítésére.

8. Termékfelelősség, a termékfelelősség körén kívül okozott kárért fennálló felelősség korlátozása

Az Eladót – a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény rendelkezései szerint – a hibás terméke által okozott kárért felelősség terheli. Amennyiben jogszabály a felelősség korlátozását nem zárja ki, az Eladó hibás teljesítés esetén kizárólag a Vevő vagyonában beállott értékcsökkenéséért vállal felelősséget, és nem köteles megtéríteni a Vevő esetleges elmaradt vagyoni előnyét, ideértve a következményi kárt is. Késedelemre vagy meghiúsulásra visszavezethetően a Vevőnél bekövetkező esetleges károkért az Eladó a kárfelelősségét a késedelemmel vagy meghiúsulással érintett termékmennyiség ellenértékéhez, mint felső határhoz köti.

9.Titoktartás

Felek kijelentik, hogy a jelen feltételek megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen feltételek léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen feltételek teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

10. Tulajdonjog fenntartás

Az Eladó az átvett anyag vételárának teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogát fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező dolog általa átvett részének tulajdonjogát az ahhoz tartozó vételár teljes megfizetését követően szerzi meg. A Vevő a tulajdonjog–fenntartás hatályossága idején az adásvétel tárgyának ki nem fizetett részét nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. Amennyiben a Vevő az ellenérték megfizetésére irányuló kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget, úgy az Eladó a szerződéstől elállhat, és a Vevő köteles az adás-vétel tárgyának ki nem fizetett részét haladéktalanul az Eladó részére visszaszolgáltatni, továbbá a szerződésszegésből eredő valamennyi kárt megtéríteni.

11. Vis Maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Ezáltal a szerződő felek mentesülnek a szerződéses kötelezettségek teljes, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha annak oka vis maior. Vis maior körülménynek kell tekinteni a szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli jellegű, előre nem látható és a szerződő felek által el nem hárítható körülményeket, eseményeket. Például: háború, polgárháború, zavargások, földrengések, árvíz, természeti csapás, továbbá a rendkívüli időjárás, amely az áru gyártását vagy átvételét befolyásolhatja, robbanás, tűz, sztrájk, géptörés, szállítási bojkott, alapanyaghiány, járványok,: munkavállalók nem várt arányú megbetegedése, a vonatkozó állami szabályozás teljesítését gátló, vagy ellehetetlenítő megváltozása, stb. Ezek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A fenyegető vis maiorral és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. A Vevő vis maior esetében is köteles kifizetni az Eladónak a szerződés szerint leszállított áru ellenértékét. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis major esemény fennállásának időtartamára az Eladó a szállítást korlátozhatja, vagy leállítatja, illetve 30 napnál hosszabb akadályoztatás esetén elállhat a szerződéstől minden jogkövetkezmény nélkül.

12. Részleges érvénytelenség

Ha a jogszabályok, előírások változása miatt jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) előírásainak egyike érvénytelenné, jogellenessé vagy végre nem hajthatóvá válna, az ÁSZF többi pontja továbbra is érvényben marad.

13. Alkalmazandó jogszabályok

A Szerződő felek a szállítási szerződésük tekintetében a magyar anyagi jogi rendelkezéseket tekintik irányadónak. A szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szerződő felek a jövőbeni jogvitájuk esetére kikötik a B.-A.-Z. Megyei Bíróság joghatóságát.


Nagycsécs, 2017. január 10.

Fest Plast Kft.
H-3598 Nagycsécs
Sajó u. 30.
Tel.: +36 49 540 050
+36 30 219 8573
Fax: +36 46 440 893

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás